PHỤC HỒI MỀM HÓA

hap dau phu lua lakay

PHỤC HỒI MỀM HÓA

•1% thuốc duỗi = 99% Nước suối đánh tan + 50% phủ lụa Lakay + 50% hấp phục hồi Lakay.

•Bôi đều lên tóc Massage xuôi theo chiều vãy tóc kích nhiệt 15 phút.

•Xã sạch sấy khô bằng nhiệt mát.

50% phủ lụa Lakay + 50% đạm cam Lakay + Nứớc nóng ngâm tóc 15 phút xã sạch sấy khô bằng nhiệt mát.

hap dau phu lua lakay

dam dac tri toc hu ton 02